Saturday, June 29, 2013

กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาโดยคุณครูเพ็ญประภา แก้วเปลี่ยนศรี 27 มิ.ย.2556

27  มิ.ย.2556  ห้องสมุดอนุสรณ์ 60 ปี  โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)  จัดกิจกรรมดีที่ 3  :  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ดี  กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการห้องสมุด 5 ดีของโรงเรียน  โดยคุณครูเพ็ญประภา  แก้วปลี่ยนศรี    มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เข้าร่วมกิจกรรม

No comments:

Post a Comment